Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn bij Marketingmed van kracht:

artikel 1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Marketingmed en opdrachtgever.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1.Indien in een opdrachtbevestiging of offerte geen aanvaardingstermijn wordt beschreven, geldt de beschreven aanbieding alleen wanneer Marketingmed de opdracht aanvaard.

2.Marketingmed kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgeverredelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend-en administratiekosten, tenzij andersaangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Marketingmed daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marketingmed anders aangeeft.

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Marketingmed niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Marketingmed en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Marketingmed laat werkzaamheden uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Opdrachtgever is verplicht de zaken en of diensten die deze heeft besteld, af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Marketingmed gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

4. Marketingmed is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Marketingmed de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marketingmed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marketingmed worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marketingmed zijn verstrekt, heeft Marketingmed het recht de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Extra voortvloeiende kosten die samenhangen met dergelijke vertraging worden bij opdrachtgever in rekening gebracht. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Marketingmed ter beschikking heeft gesteld. Marketingmed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Marketingmed is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7. Abonnementen met een bepaalde duur, kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

8. Indien opdrachtgever in overleg met Marketingmed besluit de diensten / producten in een abonnement op te schorten, ontslaat dit de opdrachtgever nimmer van betaling van abonnementsgelden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Afspraken over dienstverlening op afgesproken momenten tegen een vaste prijs (abonnementen) gelden voor de afgesproken duur. Annulering van een abonnement is derhalve niet mogelijk.
2. Marketingmed werkt met mensen. Indien de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, behoudt Marketingmed zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of de werkzaamheden op te schorten.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marketingmed op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Marketingmed de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Marketingmed tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

artikel 5 Betaling en incassokosten

1. Wanneer opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, worden alle toekomstig afgesproken betalingen direct opeisbaar.

2. Alle abonnementsbedragen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het dan geldende inflatiecijfer. De aanpassing zal nimmer meer dan 2% afwijken van het dan geldende inflatiecijfer. Een aanpassing aan inflatie kan niet gezien worden als eenzijdige tariefaanpassing en kan derhalve opdrachtgever niet terstond zijn abonnement beëindigen.

artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Marketingmed geleverde blijft eigendom van Marketingmed totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Marketingmed gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Marketingmed geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

artikel 7 Garanties, onderzoek en reclames

1. Marketingmed geeft nimmer een garantie af over leveringstermijnen of deadlines.

2. De opdrachtgeverdient bij geleverde diensten binnen 5 werkdagen te melden aan Marketingmed of en welke zaken er niet voldoen aan de opdrachtomschrijving, tenzij anders expliciet en schriftelijk overeengekomen.

3. Indien de opdrachtgevertijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Marketingmed aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Marketingmed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, daar de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de diens in gebruik genomen systemen, applicaties en toepassingen.

3. Marketingmed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade uit voor door de opdrachtgever goedgekeurde of geïnitieerde campagnes.

4. Indien Marketingmed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marketingmed beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de (deel)order.

5. Aansprakelijkheid door schade veroorzaakt door storingen aan door Marketingmed geleverde hosting-of domeinnaamdiensten, kan nooit hoger zijn dan de kosten voor één maand voor die diensten.

artikel 10 Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Marketingmed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Marketingmed toerekenbaar is. Indien Marketingmed uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Marketingmed zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Marketingmed, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marketingmed en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Marketingmed behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. Marketingmed heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever kennis van derden wordt gebracht.